Your browser does not support JavaScript!
Punjab School Education Board
Punjab School Education Board
 

Rechecking/Re-evaluation of Sr. Secondary/Matriculation Examination, August-2018


(Ref. No. & Roll No. has been send to your Email Id & Mobile No. at time of Registration)

  Rechecking Senior Secondary/Matriculation
  • ÏÛ °èڨ⬠ÂØ ÇØÏÌ ÊÏÅ ÂÛ ÓÝÏÞ¤Ø¼Û ÚÌ¼Û 08-10-2018
  • ÏÛ-°èڨ⬠ÂØ ÇØÏÌ ÊÏÅ ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 22-10-2018
  • Éèר ÚÒó° ÇÛÓ ²ÌðØ ¨ÏÒئݻ ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 29-10-2018
  • ¸ÛÆÞ ÚÒó° ÇØÏÌ ²ÌðØ ¨ÏÒئݻ ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 02-11-2018
  Re-Evaluation Senior Secondary/Matriculation
  • ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ 08-10-2018
  • ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22-10-2018
  • ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 29-10-2018
  • ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 02-11.2018
Toll Free Help Line No.
For Technical Support
18001234860
Mon to Fri – 10:00 AM to 5:00 PM
contact1@psebonline.in
18003133315
Mon to Fri – 10:00 AM to 5:00 PM
contact2@psebonline.in
For Re-Checking
0172-5227337,338,339,340
Mon to Fri – 10:00 AM to 5:00 PM
For Re-Evaluation
0172-5227322,323
Mon to Fri – 10:00 AM to 5:00 PM